0
My Cart
  Brak produktów w koszyku.
 • 0

  Regulamin

  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), marki castpol.pl, której właścicielem jest Tomasz Dobiecki, ul. Glinica 24, 89-200 Szubin

  Definicje zawarte w regulaminie

  Awaria – niepoprawne działanie usługi lub całkowity brak dostępu do niej

  Dane kontaktowe – dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację klienta, możliwość wystawienia faktury VAT oraz kontakt z klientem: imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub korespondencyjny, pesel, telefon stacjonarny/komórkowy, adres e-mail. Dla firm dodatkowo jest to: NIP, REGON, KRS, nazwa Firmy, adres siedziby i/lub korespondencyjny.

  Usługobiorca – podmiot posiadający aktywną usługę w castpol.pl

  Usługodawca – Tomasz Dobiecki, ul. Glinica 24, 89-200 Szubin

  Informacja handlowa – informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

  SLA – Gwarancja jakości usług

  Przerwa techniczna – przerwa w dostępie do usług uruchomionych na serwerze, spowodowana zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi

  Regulamin usługi – dodatkowy dokument regulujący zasady korzystania z poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę

  Kontakt techniczny – osoba wskazana przez Usługobiorcę do kontaktu z Usługodawcą, której przysługuje prawo do pełnego zarządzania kontem w imieniu Usługobiorcy

  Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę świadczenia usług w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  NMT – najszybszy możliwy termin

  Postanowienia ogólne

  1. Rejestracja konta w systemie castpol.pl, złożenie oraz opłacenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu zamawianej usługi.

  2. Zaakceptowanie regulaminu Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę.

  3. Zamówienia usługi dokonuje się za pomocą panelu zamówień (Panel zarządzania kontem Castpol) lub poprzez pocztę e-mail.

  4. Usługobiorca zobowiązany jest do podania danych kontaktowych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawność podanych danych.

  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Usługobiorcę danych kontaktowych poprzez żądanie przesłania kopii dokumentów weryfikacyjnych (np. kopii dowodu osobistego, wpisu EDG lub potwierdzenia nadania NIP).

  6. W sprawach związanych z usługami kontaktować się z Usługodawcą mogą tylko: Usługobiorca osoba kontaktu technicznego zdefiniowana w Panelu Klienta

  Zawarcie umowy, czas trwania i rozwiązanie umowy

  1. Zawarcie umowy następuje drogą elektroniczną wskutek złożenia zamówienia na usługę za pośrednictwem strony castpol.pl i Panelu Klienta.

  2. Umowa z Usługobiorcą może być zawarta w formie pisemnej.

  3. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej*

  *Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z tym, że konsument zgadza się na to, by usługa była wykonana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

  4. Szczegółowe warunki zamówienia i aktywacji usługi ustanawiają regulaminy dodatkowe.

  5. Na 14 i 7 dni przed końcem okresu abonamentowego Usługobiorca zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej i usługi SMS.

  6. 7 dni przed wygaśnięciem usługi zostanie wystawiona faktura pro forma, której opłacenie jest jednoznaczne z przedłużeniem umowy i musi zostać opłacona najpóźniej do ostatniego dnia terminu płatności.

  7. Wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.

  8. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w wyniku nieprzestrzegania regulaminu bądź obowiązującego prawa przez Usługobiorcę.

  9. Zakończenie umowy obliguje Usługodawcę do usunięcia wszelkich danych Usługobiorcy w ciągu 14 dni.

  Płatności

  1. Zamówione usługi mogą zostać opłacone za pośrednictwem następujących metod płatności: przelew bankowy, przekaz pocztowy.

  2. Usługobiorca zobowiązuje się uiścić opłatę zgodnie z otrzymaną drogą elektroniczną fakturą pro forma, w terminie wynikającym z otrzymanej faktury.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

  4. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania płatności na koncie Usługodawcy.

  5. Faktura pro forma wystawiana jest z 7 dniowym terminem płatności.

  6. Zaksięgowana opłata za usługi podlega zwrotowi z uwzględnieniem czasu działania usługi w przypadku:

  • Usługodawca wypowie umowę z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy
  • Usługobiorca wypowie umowę z przyczyn zależnych od Usługodawcy
  • Usługobiorca będący Konsumentem złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia.

  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług. O tej zmianie poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Nowy cennik obowiązuje Usługobiorcę podczas przedłużania umowy.

  8. Usługobiorca zostanie poinformowany o wygasającej usłudze na 14 oraz 7 dni przed wygaśnięciem usługi drogą elektroniczną i/lub SMS.

  9. W przypadku braku zaksięgowania opłaty w dniu wygasania usługi zostanie ona zablokowana.

  Prawa, obowiązki, odpowiedzialność Usługodawcy

  1. Usługodawca może odmówić Usługobiorcy udostępnienia zamówionych usług w przypadku:

  • przypuszczenia, że usługa będzie wykorzystywana w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub łamiąca obowiązujące prawo i postanowienia regulaminu
  • Usługobiorca w przeszłości zalegał z opłatami

  2. Usługodawca w ramach umowy świadczy podstawową pomoc techniczną związaną z zakupioną usługą.

  3. Usługodawca może odmówić udzielenia pomocy technicznej, jeśli wykracza ona poza zakres podstawowej pomocy lub gdy Usługobiorca nie uiścił opłaty za dodatkowe zlecenie.

  4. Do podstawowej pomocy technicznej nie zalicza się modyfikacji skryptów, konfiguracji usług, instalacji skryptów, itp.

  5. Ceny dodatkowej pomocy technicznej dostępne są na stronie castpol.pl lub są ustalane indywidualnie.

  6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez Usługobiorcę na udostępnionych mu usługach.

  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi bądź nienależyte usługi:

  • w wyniku działania wirusów lub robaków komputerowych
  • uzyskania nieautoryzowanego dostępu do konta Usługobiorcy przez osoby trzecie
  • korzystania z usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
  • w wyniku działania siły wyższej
  • w wyniku awarii oprogramowania lub sprzętu, której nie można było przewidzieć, ani zapobiec przed zdarzeniem
  • w wyniku awarii lub innych zdarzeń podmiotów, z usług których korzysta Usługodawca

  Prawa, obowiązki, odpowiedzialność Usługobiorcy

  1. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego opłacania usług.

  2. Usługobiorca zobowiązuje się utrzymywać w Panelu Klienta aktualne dane kontaktowe.

  3. Usługobiorcy zabrania się używania usług i przechowywania danych niezgodnych z regulaminem oraz polskim prawem.

  4. Usługobiorca ma prawo udzielić innym podmiotom upoważnienia do zarządzania jego kontem i usługami, dodając upoważnione osoby do kontaktów technicznych.

  5. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treść, które znajdują się na jego koncie.

  6. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie osób ustanowionych jako kontakt techniczny.

  7. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jego dane znajdujące się na serwerach Usługodawcy.

  8. W związku z nieprawidłowym korzystaniem z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca może dochodzić odszkodowania za straty poniesione przez Usługobiorcę.

  9. Usługobiorcy zabrania się rozsyłania spamu z serwerów Usługodawcy.

  10. Usługobiorcy zabrania się udostępniania, zamieszczania i rozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem, łamiących prawa autorskie lub naruszających dobra osobiste. W przypadku wykrycia takich działań Usługodawca zablokuje konto oraz zawiadomi odpowiednie organy w sprawie naruszenia prawa przez Usługobiorcę.

  11. W przypadku nadmiernego obciążania serwera, które będzie wpływać na jakość usługo świadczonych innym Usługobiorcą, Usługodawca ma prawo zablokować konto. Usługobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną.

  12. Usługobiorca jest zobowiązany do wykonywania kopii zapasowych we własnym zakresie. Usługodawca nie odpowiada za brak kopii lub za kopię niepełną.

  Reklamacje

  1. W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania usługi przez Usługodawcę, Usługobiorca może złożyć zażalenie w formie pisemnej drogą elektroniczną (na adres kontakt@castpol.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres podany w zakładce Kontakt).
  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe
  • nazwę usługi/nazwę konta
  • uzasadnienie reklamacji
  • w przypadku wysyłania zgłoszenia pocztą: podpis, datę i miejsce sporządzenia dokumentu
  • w przypadku wysłania drogą elektroniczną: wysłanie zgłoszenia z autoryzowanego adresu e-mail

  2. Zgłoszenia niepełne nie zostaną rozpatrzone, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną.

  3. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni od jego otrzymania. O dezycji Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

  Gwarancja jakości – SLA

  1. Usługi oferowane przez Usługodawcę są monitorowane w trybie 24/7.

  2. Co 24 godziny wykonywana jest pełna kopia zapasowa kont na potrzeby Usługodawcy (bazy danych, poczta, pliki, ustawienia). Każda nowa kopia zapasowa nadpisuje poprzednią.

  3. Usługodawca gwarantuje czas dostępności usług 99,8% w ciągu roku.

  4. W przypadku ciągłej niedostępności usługi powyżej 12h, Usługobiorcy przysługuje rekompensata w formie przedłużenia abonamentu usługi według uznania Usługodawcy.

  5. Przerwy techniczne realizowane będą w godzinach nocnych – od godziny 00:00 do godziny 06:00.

  6. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o planowanej przerwie technicznej z wyprzedzeniem co najmniej 24h.

  7. Do awarii nie stosuje się postanowień procedur reklamacyjnych (par. X)

  8. W przypadku wystąpienia awarii Usługodawca zobowiązuje się w ciągu 1h w dni robocze oraz w NMT w dni wolne do podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii. Po usunięciu awarii Usługobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie.

  9. Usługodawca nie odpowiada za szkody i awarie spowodowane zamierzonymi działaniami Usługobiorcy, tj instalacja niesprawdzonego oprogramowania, zmiany w systemie, itp.

  Ochrona danych osobowych

  1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).

  2. Usługobiorca ma prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia jego danych osobowych z bazy Usługodawcy. Usunięcie danych osobowych jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.

  Postanowienia końcowe

  1. Parametry bezpieczeństwa, dopuszczalne obciążenia oraz inne regulacje wpływające na jakość usług określają regulaminy dodatkowe oraz Polityka Firmy (polityka jakości, polityka bezpieczeństwa, polityka antyspamowa, polityka prywatności).

  2. Usługodawca w ciągu 7 dni od daty rozwiązania umowy usunie wszelkie dane elektroniczne Usługobiorcy.

  3. Usługobiorca niebędący Konsumentem upoważnia Usługodawcę do umieszczenia jego danych na liście referencyjnej.

  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów dodatkowych. O wprowadzonych zmianach Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. Jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji Usługobiorca nie zgłosi zastrzeżeń, jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Niezaakceptowanie zmian jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z terminem wypowiedzenia 7 dni.

  5. Regulaminy dodatkowe określają zasady korzystania z poszczególnych usług.

  6. W sprawach nieuregulowanych regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  7. Aktualny Regulamin oraz Regulaminy dodatkowe dostępne są na stronie castpol.pl.

  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2023 roku i obowiązuje do odwołania.